آغاز آهنگری سقف و سربندی ساختمان فاز یک مسجد چاپ

اخبار / اخبار مسجد

 آغاز آهنگری سقف و سربندی ساختمان فاز یک مسجد

آغاز آهنگری سقف و سربندی ساختمان فاز یک مسجد مقدس محدثین در آبادانی این مکان مهدویت با کمکهای نقدی و ساختمانی خود مشارکت نمایید.
 سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۴


تصاویر ضمیمه شده (1 تصویر) 

جداکننده

آغاز آهنگری سقف و سربندی ساختمان فاز یک مسجد