حجت الاسلام شجونی( دبیر جامعه روحانیت مبارز تهران) چاپ

حجت الاسلام شجونی( دبیر جامعه روحانیت مبارز تهران):


سعادتی نصیب من شد تا در این مکان مقدس در کنار ارواح طیبۀ شهدای گمنام و علمای بزرگ علامه ملانصیرا و علامه شیخ کبیر مشرف شوم.

این مکان مقدس با این شهدای گمنام و علمای بزرگ باید با چنگ و دندان نگه داشته شود.


alt